Кафедра международного менеджмента
Киевский Национальный Экономический Университет им. В.Гетьмана
Должность: профессор
Ученое звание: профессор
Научная степень: д. э. н.

Основные научные интересы:

 • Международный и кросс-культурный менеджмент
 • Корпоративная культура
 • Корпоративная социальная ответственность
 • Глобальное управление и лидерство в международном бизнесе

Научные конференции

 1. Petrashko L. Forced Internal Migration in Ukraine /Jean Monnet Seminar «Migrations» Tunis 22-23 February 2016
 2. Петрашко Л.П. Відповідальне партнерство в міжнародному бізнесі // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції за участю міжнародних представників «Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті», 2-3 березня 2016, Київ, 2016 – с. 66-68
 3. Петрашко Л.П. Енергетична безпека України: європейський вектор партнерства // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization, January 29, 2016. - Klaipeda:  Baltija Publishing. – 2016. – c.32-35
 4. Petrashko L.  Energy Security of Ukraine: European Partnership /Jean Monnet Seminar «European Union 'à la carte'. Is differentiated integration the way for more Europe?» - Malmö (Sweden). -   19-21 June  2016
 5. Petrashko L. Trend of sustainable development: leadership business schools of the next generation / International Scientific-Practical Conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS UNDER GLOBALIZATION” June 26–29, 2016. - Zhytomyr–Odessa–Ismail: Publishing «Ruta». -  2016. – p. 125-130
 6. Петрашко Л.П.  Європейські дослідницькі мережі // Збірка праць ХІІ (ХХІ) Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», Київ, 10-11 березня 2016, Київ: НТУУ «КПІ», 2016 – с. 18
 7. Petrashko L. Responsible Partnerships: Innovative Business-Model of Sustainable Development Landscape / 2-nd Annual Conference “Smart Economic Planning and Industrial Policy”, SEPIP, 12-13 November 2015, Istanbul, 2015. – p. 22.: [Digital resource]. – Access: http://sepip.org/wp-content/uploads/2015/11/SEPIP2015_Booklet.pdf (in English language)
 8. Петрашко Л.П. Відповідальні партнерства – інноваційні моделі співробітництва ландшафту сталого розвитку // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальних та екологічних процесів в умовах трансформації українського суспільства, 15 квітня 2015, Київ-Буча, 2015 – с.143-146
 9. Петрашко Л.П. Иностранный капитал в банковской системе Украины / Л.П. Петрашко // Национально-экономические системы в контексте формирование глобального экономического пространства: Материалы І Международной научно-практической конференции, 20 марта 2015 г.- Симферополь: ДИАЙПИ, 2015 – С.286 – 287. – 0,1 д.а. ISBN 978-5-9906025-9-5
 10. Petrashko L.P., Tsivyna M.S. The motives of enter of the international banking groups at the financial market  of Ukraine / L.P. Petrashko, M.S. Tsivyna // Materialy IX mezinarodni vedecko - prakticka konference “Moderni vymozenosti vedy  – 2013”, 27 ledna – 05 unora 2013 roku. – Dil 1. Ekonomicke vedy. -  Praha: Publishing House «Education and Science», 2013. – С.75 – 76. - 0,15 д.а. (особисто автору належить 0,1 д.а. – мотиви входження міжнародних банківських груп на фінансовий ринок України
 11. Петрашко Л.П., Романьок Т.В. Перспективи розвитку відповідального інвестування (на прикладі Російської Федерації) / Л.П. Петрашко, Т.В. Романьок // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: Матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 15 – 16 березня 2012 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред.) та ін..] . – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 210. - 0,05 д.а.(особисто автору належить 0,02д.а.: трактування поняття відповідального інвестування в міжнародному бізнесі)
 12. Petrashko L. The Way to a “Green” Economy: The Carpathian Model of Regional Partnership / Л.П. Петрашко  // Eighth International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability – 2012, University of British Columbia, Canada, 10 -12 January 2012, http://onsustainability.com/conference-2012/sessions/
 13. Петрашко Л.П. Перспективи розвитку відповідального інвестування ( на прикладі Російської Федерації) / Л.П. Петрашко, Т.В. Романьок // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: Матеріали УІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 15 – 16 березня 2012 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред.) та ін..] . – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 240с., с. 210 (0,05д.а., особисто автору - 0,02д.а.)
 14. Petrashko L. Business schools’ global responsible leadership / Л.П. Петрашко //Natural Cataclysms and Global Problem of the Modern Civilization. Book of abstracts the of Word Forum – International Congress, September 19 – 21, Istanbul, Turkey – SWB, London, 2011, 219p., p.108 (0,1д.а))./http://www.2011.geocataclysm.org; http://www.ru.geocataclysm.org/
 15. Петрашко Л.П. Крос – культурні аспекти формування концепції соціальної відповідальності: досвід Данії  / Л.П. Петрашко // Економічна політика країн ЄС: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 17 жовт. 2011 р. м. Познань, Польща / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім.. М.Туган-Барановського, Акад. готел. менедж. та харчування ; редкол.: Шубін О.О. (голов. ред.)  [та ін.]. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 230с., С.133 – 135 (0,1д.а.)
 16. Петрашко Л.П. Крос – культурні аспекти формування концепції соціальної відповідальності: китайський досвід / Л.П. Петрашко // Реформування економіки: стан та перспективи: зб. матеріалів УІ Міжнар. наук.-практ. конф. (24 – 25 листопада 2011 р.м. Київ). – К.: МІБО КНЕУ, 2011. – 280с., с.191 – 193 (0,1д.а.)
 17. Петрашко Л.П. Риски и устойчивое развитие / Л.П. Петрашко // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Економіка: сучасний стан та пріоритети розвитку», Тези доповідей. – Сімферополь: «ДІАЙПІ», 27 травня 2011. – 216с.,с.143 – 145 (0,15 д.а.)
 18. Петрашко Л.П. Ціннісні орієнтири сучасного університету: трансформація вектору «університет – програми – технології» / Л.П. Петрашко // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку: зб. матеріалів наук. – метод. конф. 12 квіт. 2011 р.: у 2т. – Т.1. – К.: КНЕУ, 2011, - 549с., с. 243 – 246 (0,15 д.а.)
 19. Петрашко Л.П. Інноваційні інструменти корпоративної благодійності / Л.П. Петрашко //  Матеріали ІУ Міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України» - Луцьк: ВІЕМ, 19 – 20 травня 2011. 448с., с.115 – 118, (0,15 д.а.)
 20. ПетрашкоЛ.П. Стратегічні орієнтири корпоративної соціальної відповідальності міжнародних банківських груп в Україні / Л.П. Петрашко, М.С. Цівина// Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки. Матеріали ІУ міжнародної наук. – практ. конференції. Тези доп. (11-12 травня) /Відп. Ред.. С.І.Юрій. – Тернопіль, 2011. – 320 с. – Укр., рос., анг., пол.. мовами., с.126-127, (0,1 д.а.)
 21. Петрашко Л.П. Відповідальне лідерство: стратегічний орієнтир вектору «Університет – програми – технології» / Л.П. Петрашко // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2011”, 07 – 15 lutego 2011 roku. – Przemysl. Nauka i studia, 2011. – 72c., с.44 – 46 (0,15 д.а.)
 22. Петрашко Л.П. Методичний інструментарій впровадження практики «Зелений офіс» в українських компаніях / Л.П. Петрашко // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез ІУ Всеукраїнської міжвузівської науково – практичної конференції 7 – 8 квітня 2011 року. -  Рівне: НУВГП, 2011. – 393 с., с. 277 – 278, (0,1 д.а.)
 23. Петрашко Л.П. Сталий розвиток Карпатського регіону: міжнародне співробітництво / Л.П. Петрашко // Формування мереж прикордонного співробітництва України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 12-13 травня 2011 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – 448 с., с.209 – 211 (0,13 д.а.)
 24. Петрашко Л.П., Цівина М.С. Стратегічні орієнтири корпоративної соціальної відповідальності міжнародних банківських груп в Україні / Л.П. Петрашко, М.С. Цівина// Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки. Матеріали ІV міжнародної наук.-практ. конференції. Тези доп. (11-12 травня) / Відп. ред.. С.І.Юрій. – Тернопіль, 2011. – С.126-127. - 0,1 д.а. (особисто автору належить 0,05 д.а.: формування корпоративної соціальної відповідальності в українському банківському секторі)
 25. Петрашко Л.П. Современные приоритеты социальных инвестиций бизнеса // Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес: матеріали Ш Міжнар. наук. – практ. конф., 7 -8 жовтня 2010 р.: Т. 1: Сучасні аспекти реалізації інвестиційних програм. – Д.: Біла К.О., 2010. – 102 с., с. 77 – 79 ( 0,1 д.а.)
 26. Петрашко Л.П. Корпоративная социальная ответственность: карта рисков // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / Материалы IX Международной научно-практической конференции. Алушта, 30 сентября - 2 октября 2010 г. - Симферополь, 2010. – 166с. с. 136 - 137. (0,1д.а.)
 27. Петрашко Л.П. Трансформація КСВ міжнародних корпорацій у посткризових умовах //  Економіка підприємства: теорія і практика: зб. мат. Ш Міжнар. наук. – практ. конф. 21 жовтня. 2010 р. – К.: КНЕУ, 2010. – 377с., с. 236 – 238 (0,1 д.а.)
 28. Петрашко Л.П. Соціальний моніторинг та аудит корпоративної відповідальності бізнесу в сучасному українському середовищі // Актуальные проблемы и перспективы развития учета, анализа, финансов и аудита. Материалы Всеукраинской научно – практической конференции, 15 октября 2010 г.- Симферополь: ДИАЙПИ, 2010 – 170 с., с.147 – 148 – (0,1 д.а..)
 29. Петрашко Л.П. Моделювання процесу формування глобальної корпоративної культури / Л.П. Петрашко, Г.О. Овчаренко // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. матеріалів  міжнар. наук.-практ. конф., 28 -29 трав. 2009.,м. Київ. – К.:МІБО КНЕУ, 2009. – 100с.,с.69 – 72 – (0,2 д.а.,особисто автору – 0,1 д.а.)
 30. Петрашко Л.П. Технології крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг  / Є.Г. Панченко, Л.П. Петрашко // Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів та кафедр.  Зб. матеріалів наук. – метод. конф. 3 – 4 лютого 2009 р. – У 2 т. – Т.1. – К.: КНЕУ, 2009. –  416с., с.56 - 70 – (0,62 д.а.,особисто автору –0,31 д.а.)
 31. Петрашко Л.П. Інноваційні підходи до  формування індивідуальної освітньої траєкторії  / Л.П. Петрашко  //Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: Зб. матеріалів наук. – метод. конф. 5 – 8 лютого 2008 р. – У 2 т. – Т.2. – К.: КНЕУ, 2008. – 592 с., с. 367 – 369 – (0,1 д.а.)
 32. Петрашко  Л.П. Класифікація традиційних та інноваційних технологій навчання міжнародному менеджменту / Л.П. Петрашко // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо – професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку: Зб. мат. наук.- метод. конф. 6 –8 лютого 2007 р. Ч. 1 – К.: КНЕУ, 2007 р. – 421- 423с. – (0,1д.а.)
 33. Петрашко Л.П. Методичний підхід до написання кандидатської дисертації / Л.П. Петрашко // Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти.: Зб. матеріалів наук. – метод. конф. 31 січня – 2 лютого 2006 р. – у 2т. Т.1 – К.: КНЕУ, 2006 – 412с., с.161 – 164 – (0,1 д.а.)
 34. Петрашко  Л.П. Соціальний аудит міжнародного бізнесу/Л.П. Петрашко // На Схід та  Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору: Зб. матеріалів міжн. наук. – практ. конференції  5 – 7 жовтня 2006 р. К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2006. – 272с., с 221 - 223 – (0,1 д.а.)
 35. Петрашко  Л.П. Діагностування стану та моніторинг змін корпоративної культури / Л.П. Петрашко, Г.О. Овчаренко // На Схід та  Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського економічного простору: Зб. матеріалів міжн. наук. – практ. конференції  5 – 7 жовтня 2006 р. К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2006. – 272с., с 223 – 226 – (0,2 д.а.,особисто автору – 0,1 д.а.)
 36. Петрашко Л.П.  Специфіка контролюючого інструментарію щодо оцінки самостійної роботи студентів за курсом «Міжнародні комерційні контракти» / Л.П. Петрашко // Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів.: Зб. матеріалів наук. – метод. конф. 2 – 4 лютого 2005 р. - К.: КНЕУ, 2005. – Т.1 – 451 с., с.380 – 382 – (0,1 д.а.)
 37. Петрашко Л.П. Форма та засоби поточного і підсумкового контролю / Л.П.Петрашко // Інформаційні технології навчання у вищих закладах освіти. Тези міжнародної науково – методичної конференції. – Суми 18 – 20 вересня 2001 р (0,2 д.а.)
 38. Петрашко Л.П. Українсько – російське співробітництво в галузі інвестиційної діяльності / Л.П. Петрашко // Сучасна інноваційно – промислова політика України. Інвестиційні пріоритети  та інфраструктура. Тези міжнародної конференції. – Чернівці 6-8 квітня 1999р. – с. (0,25 д.а.)
 39. Петрашко Л.П. Стратегія створення вільних економічних зон в Україні/ Л.П. Петрашко  // Організаційно – економічне забезпечення функціонування локальних  (точкових) вільних економічних зон в Україні. Наукові доповіді та матеріали конференції: Ч.2.- Чернівці, 4-6 квітня 1996р.- с. 71-73 (0,1д.а.)
 40. Петрашко Л.П. Пріоритети інтеграційної політики України / Л.П. Петрашко  // Україна – Європейський Союз: проблеми зовнішньо - економічної діяльності та перспективи співробітництва. Тези доповідей міжнародної науково – практичної конференції. 22 – 23 листопада 1995р. – К. : КДТЕУ, 1995- с.33-35 (0,2д.а.)

Новости

30.10.2016
Модуль - 31.10.16

Модуль на лекции в понедельник (31/10/16)

01.09.2016
С Днём Знаний!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты! Разрешите поздравить Вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

comprar dutasteride en españa wo bekomme ich billig viagra sildenafil sicher kaufen kwikmed kamagra uk herbal viagra in uk herbal viagra soho london paypal kamagra uk kamagra jelly in london kamagra pharma nl ltd london aciclovir al 200 kaufen viagra online uk boots viagra in shops uk viagra uk quick ebay uk kamagra viagra prices london